การอุดตันของหลอดเลือดอุดตันส่งเลือด

ทีมวิจัยได้ทำการศึกษาผู้ป่วย 428 คนที่ได้รับการถ่ายภาพไฮบริด ในระหว่างการติดตามผลมัธยฐานของ 6.8 ปีพบว่ามีผู้ป่วยที่เสียชีวิตจำนวน 160 รายซึ่งรวมถึงผู้เสียชีวิต 45 รายในประชากรที่ศึกษาครั้งสุดท้าย ผู้ป่วยที่มีผลการตรวจพบ การตีบตันของ CCTA ร้อยละ 50 หรือมากกว่าเมื่อมีหลักฐานเกี่ยวกับการขาดเลือดขาดเลือดใน SPECT ในบริเวณหัวใจที่มีการอุดตันของหลอดเลือดอุดตันส่งเลือด

มีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์มากกว่า 5 เท่าเมื่อเทียบกับผู้ป่วยปกติ ผลการวิจัย ผู้ป่วยที่มีการค้นพบที่ไม่ตรงกันหรือมีหลักฐานเกี่ยวกับภาวะขาดเลือดขาดเลือด แต่ไม่อยู่ในบริเวณที่หัวใจถูกให้อาหารโดยหลอดเลือดแดงตีบตันมีความเสี่ยงสูงถึงสามเท่า อัตราการเกิดโรคหัวใจลดลง 21.8 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับผลการตรวจพบและร้อยละ 9.0 เมื่อเทียบกับอัตราร้อยละ 2.4 สำหรับการค้นพบตามปกติ