บริการจัดการอาคาร ตรวจสอบระบบบริการและอำนวยความสะดวก

บริการจัดการอาคาร ตรวจสอบระบบบริการและอำนวยความสะดวก ตรวจรับอาคาร ทดสอบระบบงานวิศวกรรม สำหรับโครงการใหม่ ตรวจรับมอบงานระบบ ตรวจรับคอนโด ดำเนินการเพื่อทดสอบระบบต่างๆ ที่ได้ติดตั้งและออกแบบให้เป็นไปตามที่เจ้าของโครงการได้ตกลงกันไว้และให้สอดคล้องกับการตรวจสอบอาคาร ข้อบังคับอาคาร โดยบริษัทฯ เป็นนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาติจากสภาวิศวกรและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารประเภทนิติบุคคลจาก สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง

เข้าทำการสำรวจและวางแผนเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้รับเหมาและทีมงาน
จัดทำรายงานหลังจากทำการทดสอบระบบ เพื่อจัดส่งให้กับเจ้าของโครงการ หากมีงานระบบที่ยังไม่สมบูรณ์ จะได้ให้เจ้าของโครงการดำเนินการต่อ
ตรวจสอบระบบบริการและอำนวยความสะดวก อาทิ
– ระบบลิฟต์ ฟังก์ชั่นนิรภัยต่าง ๆ
– ระบบบันไดเลื่อน ฟังก์ชั่นนิรภัยต่าง ๆ
– ระบบไฟฟ้า หม้อแปลง เมนต์ไฟต่าง ๆ Test run full load
– ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
ตรวจสอบระบบสุขอนามัยและระบายอากาศ อาทิ
– ระบบประปา (น้ำดี) ความสะอาดถังพัก, ฟังก์ชั่นควบคุมการทำงาน
– ระบบระบายน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย
– ระบบระบายน้ำฝน ความสะอาดและขนาดบ่อพัก
– ระบบจัดการขยะมูลฝอย ห้องพักขยะ
– ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง (ถ้ามี)

ความปลอดภัย
ระบบระบายควัน และควบคุมการแพร่กระจายควัน
อาคารขนาดใหญ่
– ต้องจัดให้มีวัสดุทนไฟปิดกั้นช่องต่างๆ ระหว่างชั้นทุกชั้นของอาคาร
อาคารสูงตั้งแต่ 6 ชั้น อาคารที่มีพื้นที่ เกิน 2000 ตรม. อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ
– ต้องจัดให้มีผนังหรือประตูที่ทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 1 ชม. ปิดกั้นมิให้เปลวไฟเข้าไปในห้องบันไดหลักของอาคารที่ต่อเนื่องตั้งแต่ ชั้น 2ขึ้นไป
ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
การติดตั้งระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้
1. ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว และบ้านแฝด
– สูง ไม่เกิน 2 ชั้นอย่างน้อย 1 เครื่อง ทุกคูหา
– สูง เกิน 2 ชั้น อย่างน้อย 1 เครื่องทุกชั้น ทุกคูหา
2. อาคารอื่นนอกจากอาคารตามข้อ 1 ที่สูงไม่เกินสองชั้น ที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน 2000 ตร.ม.
– ต้องมีทุกชั้น
ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้อย่างน้อยของระบบต้องประกอบด้วย
(ก) อุปกรณ์ส่งสัญญาณเพื่อให้หนีไฟที่สามารถส่งเสียง หรือสัญญาณให้คนที่อยู่ในอาคารได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึง
(ข) อุปกรณ์แจ้งเหตุที่มีทั้งระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติและระบบแจ้งเหตุด้วยมือเพื่อให้อุปกรณ์ตาม(ก)ทำงาน